ಮುಖಪುಟ ಮಧುಗಿರಿ
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ


2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

MADHUGIRI TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ,

ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಮಧುಗಿರಿ.
2. ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಂಜೇಗೌಡರು ಬಿನ್ ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾ.ಉ.ಸ. ಸಂಘ, ಬ್ಯಾಲ್ಯಾ (ಅಂಚೆ), ಪುರವರ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
3. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂ.ಪಿ.,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ,
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
4.ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ, ಖಜಾಂಚಿ
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಬಿಜವರ. ಮಧಿಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
5. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ
6. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಯು. ಪಾಪಣ್ಣ,, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಪುಲಮಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ:
7. ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಮಧುಗಿರಿ.
8. ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ.
9. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಡಿ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಪುರವರ ಹೋಬಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
10. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಲಿಂಗೇಗೌಡ,ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಂಟವಳಲು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
11. ಶ್ರೀ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲಕ್ಶ್ಮೀನರಸಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ


2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ


MADHUGIRI TALUK COMMITTEE MEMBERS

1. ಶ್ರೀ ಬಿ,ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ನಂಜೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ,
ಎಕ್ಸ್ ಜಡ್‌ಪಿ. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಧುಗಿರಿ. ಮೊ:೯೯೦೦೯೮೯೩೪೦
2. ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ,

ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಮಧುಗಿರಿ.
3. ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ ವೆಂಕಟೇಗೌಡ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ,
ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ
4. ಶ್ರೀ ವಿ. ರಂಗಪ್ಪ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ,
ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಪುರವರ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ,ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
5. ಶ್ರೀ ಪಿ.ಯು. ಪಾಪಣ್ಣ,, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಪುಲಮಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊ:
6. ಶ್ರೀ ಜಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ವೆಂಟೇಶ್ವರ ನಿ‌ಒಲಯ, ಶಂಕರಮಠ ಬಡಾವಣೆ, ಮಧುಗಿರಿ.
7. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡರು ಎಂ.ಪಿ., ಜಂಟಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಕೆ.ಆರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ , ಶಾಂತಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿ ಹತ್ತಿರ, ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
8.ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಪ್ಪ, ಜಂಟಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ
ಬಿಜವರ. ಮಧಿಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
9. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜಗೌಡ ಬಿನ್ ಉಗ್ರೇಗೌಡ, ಖಜಾಂಚಿ
ಕೆ.ಆರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್ , ಶಾಂತಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿ ಹತ್ತಿರ ಮಧುಗಿರಿ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
10. ಶ್ರೀವೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೋಡ್ಲಾಪುರ & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
11. ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಂಜೇಗೌಡರು ಬಿನ್ ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಾ.ಉ.ಸ. ಸಂಘ, ಬ್ಯಾಲ್ಯಾ (ಅಂಚೆ), ಪುರವರ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
12. ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಹೊಸಹಳಿ, ಪುರವರ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ .
13. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ. ಉಗ್ರಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪೂಜಾರಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
14. ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತೊಣಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
15. ಶ್ರೀ ವಿ.ಕೆ. ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೊಡ್ಡಮಾಲುರು. ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಮದುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
16. ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜಗಂಟರಾಯಪ್ಪ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
17. ಶ್ರೀ ಕೆ.ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ
18. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಸಿ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬೂದೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ
19. ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
20. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಟಿ ಶಿವಶಂಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ.
21. ಶ್ರೀ ಸಿ.ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಯಾಕರ‍್ಲಳ್ಳಿ, ಕಲಿದೇವಪುರ ಅಂಚೆ, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ
22. ಶ್ರೀ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ.
23. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಬಿಜವರ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
24. ಶ್ರೀ ಎನ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪುಲಮಘಟ್ಟ, ರಂಟವಳಲು ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ
25.ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತೆರಿಯೂರು, ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ .
26. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಇಮ್ಮಡಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡ್ಲಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
27. ಶ್ರೀ ಆರ್.ಜಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಂಟವಳಲು, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

 


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಮಧುಗಿರಿ ಶಾಖೆ, 2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು