ಮುಖಪುಟ ಮಡಕಶಿರಾ
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಮಡಕಶಿರಾ ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ (ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ)


2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

MADAKASIRA TALUK COMMITTEE MEMBERS

Sri. S.R. Devaraj, Honorary President,
H.S.K.S. Madakasira Taluk Committee,
Havinakunta, Rolla Post, Rolla Mandal,Madakashira (Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515291, Contact No: +91 .
1.Sri. G. Sreenivasa Reddy S/o Govinda Reddy, President,
H.S.K.S. Madakasira Taluk Committee,
Rangapura(Village)Rathnagiri Post, Rolla Mandal,Rolla (Mandal), Madakashira (Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515291, Contact No: +91 .
2.Sri. Vijay Rangegowda.D S/o D.R. Malle Gowda, Secretry,
H.S.K.S. Madakasira Taluk Committee,
Dodderi (Village & Post), Rolla (Mandal), Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 8050509450.
3. Sri. Rangareddy (Nagesh) S/o Ranganathappa,Treasurer,
Rolla (Village & Post), Rolla (Mandal),Madakashira (Tq), Anantapuram ( Dist),A P, Pin- 515321.Contact No: +91 9491983748.
4.Smt. D.R. Jyothi, Director,
Dodderi (Village & Post), Rolla (Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 9912952172
5. Sri. Govindaraju, Director,
Guddagurike, vaya Nilakantapurum (so),Rolle mandal, Madakasira (TQ),Anantapuru (Dist),Andrapradesh.Pin:515291. Mo:09573490267
6. Sri. Mudda Reddy S/o Malleshappa, Director,
Giddabommana Pally (Village ),Rolla (Post & Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321, Contact No: +91 9341048411.
7. Sri. K.T. Nagendra, Director,
Kaki(Village & Post),Rolla Mandal, Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 829773679
8. Sri. Krishnamurthy, Director,
Bommarasana Halli, Rageningana Halli Post, Agali Mandal, Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515303,
9. Sri. Shankarappa, Director,
Dasegowdanahalli, Agali Mandal & POST, Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321, Contact No: +91 957302349.
10. Sri. Ranganatha S., Director,
K. Shivaram at POST, Amaravathi Mandal, Madakashira(Tq),Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515311,
11. Sri. Shivaram Gowda, Director,
Kalmari At POST, Madakasira Mandal,Madakashira( Tq),Anantpuram (Dist), A P, Pin- 515321,Contact No: +91 957302409.

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ (ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ)

2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

MADAKASIRA TALUK COMMITTEE MEMBERS

1.Sri. D.Ranga Reddy S/o Dodda Rangappa, President,
H.S.K.S. Madakasira Taluk Committee,
Guddagurki (Village& Post) Via Neelakantapuram, Rolla (Mandal), Madakashira (Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515291, Contact No: +91 9573490267.
2.Sri. Vijay Rangegowda.D S/o D.R. Malle Gowda, Secretry,
H.S.K.S. Madakasira Taluk Committee,
Dodderi (Village & Post), Rolla (Mandal), Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 8050509450.
3.Sri. D. N. Lakshmipathi S/o D. Nagappa, Director,
Dodderi (Village & Post), Rolla (Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 9912952172
4. Sri. Shivaram Gowda, Director,
Kallumarri (Village & Post),Madakashira( Mandal&Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515303,
5. Sri. M. Lakshmana S/o Rangaswamegowda(Rtd Teacher), Director,
Giddabommana Pally (Village ),Rolla (Post &Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 8297736709
6. Sri. Sidda Reddy S/o Ramappa, Director,
Pula pally ( Village), Kodipally Post),Agali (Mandal), Madakashira (Tq),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515311,
7. Sri. L.Nagaraju, Director,
Kaki (Village & Post),Rolla (Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321, Contact No: +91 9573023409.
8. Sri. C.N. Murthy S/o Chikkappaiah,Director,
K Bydigere (Village) Kaki ( Post),Rolla (Mandal),Madakashira( Tq),Anantpuram (Dist), A P, Pin- 515321,Contact No: +91 9573023409.
9. Sri. V. Devaraju S/o Veerabhadre Gowda,Director,
Avinkunta (Village), Rolla ( Post& Mandal),Madakashira ( Tq), Anantapuram ( Dist),A P, Pin - 515321,Contact No: 9441718169.
10. Sri. Mudda Reddy S/o Malleshappa,Director,
Giddabommana Pally (Village ),Rolla (Post & Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321, Contact No: +91 9341048411.
11.Sri. Puttareddy S/o Dodda Naagegowd, Director,
P Sivaram (Post & Village),Amarapuram ( Mandal),Madakashira ( Tq)Anantapuram ( Dist),A P, Pin- 515282,Contact No: +91 8985596705
12. Sri. Sriram Reddy, Director,
Kotta palli (Village) Dodderi (Post), Rolla (Mandal),Madakashira( Tq), Anantpuram (Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 8453787127
13. Sri. Krishnappa,Director,
Agali (Village&Post), Agali (Mandal),Madakashira (Tq), Anantapuram (Dist),A P, Pin- 515311,Contact No: +91 9342949127
14. Sri. Rangareddy (Nagesh) S/o Ranganathappa,Director,
Rolla (Village & Post), Rolla (Mandal),Madakashira (Tq), Anantapuram ( Dist),A P, Pin- 515321.Contact No: +91 9491983748.
15. Sri. Girijamma W/o Late. Thimma reddy,Director,
Dasegowdana palli (Village) Kodi Halli (Post),Agali (Mandal), Madakashira (Tq),Anantapuram (Dist),A P, Pin- 515311
16. Sri. Thimme Gowda S/o Shanta Reddy,Director,
Kaki (Village & Post), Rolla (Mandal),Madakashira ( Tq), Anantapuram ( Dist),A P, Pin- 515321,Contact No: +91 9440851354.

 

ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ, ಮಡಕಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು