ಮುಖಪುಟ ಕೊರಟಗೆರೆ
ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ - ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾಖೆ


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ


2017-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

KORATAGERE TALUK COMMITTEE MEMBERS

1.ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾಖೆ,
ಸೀಗೇಪಾಳ್ಯ, ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೮೧೪೫೭೮೭೭
2.ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ರವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಂಪುರ ಹೋ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೦೯೫೫೯೫೫೬೭
3. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿಗಳು
ಕೆರೆಕೋಡಿ ಬೀದಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್, ಮೊ: ೯೬೨೦೩೪೭೧೪೯
4. ಕೆ. ಪಿ. ರಂಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
5. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೪೫೫೫೪೧೬೯
6. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭೈರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೬೬೩೦೬೬೫೭೪.
7. ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಮ್ಮ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದಿನ್ನೇಪಾಳ್ಯ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
8. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಎನ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ.
9. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುರಂಕೋಟೆ ಅಂ, ಸಿ.ಎನ್ ದುರ್ಗ ಹೋ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
10. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತ ಎ.ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾದರಬೀದಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್ ,ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ.
7. ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ (ರಿ), ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ


2014-2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

KORATAGERE TALUK COMMITTEE MEMBERS

 

1.ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾಖೆ,
ಸೀಗೇಪಾಳ್ಯ, ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೮೧೪೫೭೮೭೭
2.ಶ್ರೀ ಎ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾಖೆ,
ಅರಸಾಪುರ & ಅಂಚೆ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೮೩೧೫೭೭೯೭
3. ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಸಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾಖೆ,
ಹರಿಹರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೪೮೧೦೫೧೯೧
4. ಶ್ರೀ ಚೌಡಪ್ಪನವರು, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಿಂ.ಸಾ.ಕ್ಷೇ. ಸಂಘ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಶಾಖೆ,
ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ, ತುಂಬಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೪೮೦೪೫೫೪೨೭
5. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸಂಘಟನಾಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳ್ಳಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೯೪೫೫೫೪೧೬೯
6. ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಭೈರೇನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೬೬೩೦೬೬೫೭೪.
7. ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೆರೆಕೋಡಿ ಬೀದಿ, ಕೊರಟಗೆರೆಟೌನ್ , ಮೊ: ೯೬೨೦೩೪೭೧೪೯
8.ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್‌ರವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸೋಂಪುರ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೮೮೦೨೮೦೯೧೨
9.ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ರವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಂಪುರ ಹೋ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೮೦೯೫೫೯೫೫೬೭
10. ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ್ ರವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕ್ಯಾಶವರ, & ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ: ೯೧೬೪೯೮೫೩೬೭
11. ಶ್ರೀ ರಂಗಮ್ಮ, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದಿನ್ನೇಪಾಳ್ಯ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
12. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್‌ರವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ, ತುಂಬಾಡಿ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ, ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆ.
13. ಶ್ರೀ ರವಿ, , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ತಣ್ಣೇನಹಳ್ಳಿ ಎ.ವೆಂಕಾಟಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟೆಗೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
14. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಎ. ವೆಂಕಟಾಪುರ (ಅಂಚೆ), ಕೊರಟೆಗೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
15. ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಚಿಕ್ಕಪಾಲನಹಳ್ಳಿ, ಇರಕಸಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಚೆ, ಕೊರಟೆಗೆರೆ ತಾ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,
16. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕುರಂಕೋಟೆ ಅಂ, ಸಿ.ಎನ್ ದುರ್ಗ ಹೋ. ಕೊರಟಗೆರೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
17. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಲ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೊರಟಗೆರೆ ಕನಕವೃತ್ತ ಎಕ್ಸಟೇಷನ್, ಮೊ: ೯೮೪೫೦೩೨೮೧೯
18. ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಕೆ.ಹೆಚ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾದರಬೀದಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್ .ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ.. ಮೊ: ೯೪೮೧೫೫೧೯೪೯
19. ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣನವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾದರಬೀದಿ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಟೌನ್ ,ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ.

 


ಹಿಂದೂ ಸಾದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ,ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆ, ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು